Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

Ngày 11-11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Viện đào tạo Nguồn nhân lực tri thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công nghệ thông tin cho hơn 50 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Đề án 1956.

Lớp học nhằm xây dựng đội ngũ công chức cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin và điều hành thực thi công vụ.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin năm 2019.