Bóng thời gian

Ngẩng nhìn hạt mưa trên lá

Ta tìm kỷ niệm trên tay

Thoảng trong từng cơn gió bấc

Là nét bình yên của ngày.

Đồng chiều rạ vương lớp khói

Con đường hằn vết chân trâu

Tuổi thơ bỏ quên đâu mất

Ngoảnh qua tóc bạc trắng đầu.