Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm, tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số nghị quyết quan trọng của Trung ương và của cấp ủy theo chương trình.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về kiểm tra đảng viên và tổ chức cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, từ đầu năm đến nay UBKT các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 4 đảng viên và 3 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 2 đảng viên và 1 tổ chức cơ sở đảng vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật tổ chức cơ sở đảng và 1 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở 68 tổ chức đảng, trong đó UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trên đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy Thuận Nam. Riêng UBKT Huyện ủy và tương đương, đã kiểm tra 28 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 21 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở cũng kiểm tra 36 chi bộ về thi hành kỷ luật. Nhìn chung, phần lớn các cấp ủy và UBKT được kiểm tra đã chủ động tham mưu và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giúp cho tổ chức đảng kịp thời nhận thấy những thiếu sót, khuyết điểm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sửa chữa.

Về giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, UBKT các cấp đã phân công các thành viên UBKT tăng cường giám sát thường xuyên đối với cán bộ (CB), đảng viên, các cấp ủy trực thuộc theo quy định. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 58 đảng viên, trong đó UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 12 đảng viên, UBKT cấp ủy cơ sở giám sát 46 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm. UBKT các cấp cũng đã tiến hành giám sát 31 tổ chức đảng; trong đó UBKT Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện các Thông báo kết luận kiểm tra và Thông báo kết quả giám sát 6 tổ chức đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Qua giám sát chưa phát hiện có trường hợp đảng viên hoặc tổ chức đảng nào sai phạm; các tổ chức đảng được giám sát đều thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua công tác giám sát đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, có tác dụng cảnh báo, nhắc nhở CB, đảng viên về các vấn đề mà dư luận quan tâm để kịp thời điều chỉnh về lề lối, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao uy tín của Đảng.

Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý kỷ luật những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc theo quy định, đã có tác dụng răn đe, giáo dục đảng viên vi phạm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cụ thể UBKT Huyện ủy và tương đương đã thi hành kỷ luật 10 trường hợp, trong đó khiển trách 3, cảnh cáo 2, cách chức 2 và khai trừ 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu về thiếu tinh thần trách nhiệm buông lỏng công tác lãnh đạo, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, những điều đảng viên không được làm. Đặc biệt qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đã tham mưu cấp ủy kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ khác của cấp ủy giao.

“Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, UBKT Tỉnh ủy tập trung rà soát chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy để tham mưu và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.”- đồng chí Nguyễn Thanh nhấn mạnh. Theo đó sẽ theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và CB lãnh đạo, quản lý cuối năm 2019 và việc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 khi có hướng dẫn của UBKT Trung ương, tập trung giải quyết kịp thời các đơn tố cáo liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp.