Ninh Hải: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt các văn bản của Đảng

Ngày 5-10, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt các văn bản của Đảng cho 160 cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy đã quán triệt các nội dung Thông báo nhanh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và kế hoach tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: T.Phương

Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt triển khai thực hiện một số nôi dung như: Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đảng hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18-10-2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…