Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh

Ngày 30-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4497/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong việc triển khai thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới CTGDPT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT mới. Đồng thời sắp xếp mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện CTGDPT; biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có chất lượng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương...

Triển khai thực hiện CTGDPT mới bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Ảnh: Văn Nỷ

Về lộ trình thực hiện, được thực hiện đúng theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26-12-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành CTGDPT. Tổ chức triển khai theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trong toàn tỉnh, đối với cấp tiểu học từ năm học 2020-2021; cấp THCS từ năm học 2021-2022 và cấp THPT từ năm học 2022-2023. Cụ thể, chương trình sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020-2021 với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết về chủ trương đổi mới CTGDPT của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ thông chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới CTGDPT; kết hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan đến việc đổi mới CTGDPT…