Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 25-10, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên của các cấp cơ sở đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên khối cơ quan.

Các nội dung được quán triệt, gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022…

Tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP tỉnh đề nghị các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động nghiên cứu, tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của hội nghị đến từng đảng viên trong chi, đảng bộ của mình; qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng, quyết tâm hành động của cán bộ, chiến sỹ, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân trên địa bàn phụ trách, tạo đồng thuận cao, triển khai thực hiện tốt nghị quyết.