Nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ của các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc và ngày càng đi vào nền nếp hơn; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, có chuyển biến tích cực. Về nội dung, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW  ngày 6-7-2018, của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng cơ bản được nâng cao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được thực hiện khá tốt. 

Tuy nhiên, qua tình hình thực tế từ cơ sở, vẫn còn nhiều chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa được duy trì thường xuyên. Còn nhiều đảng viên vắng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về thông báo tình hình. Công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy cơ sở cần tiếp tục quán triệt Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc Quy định số 38-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, người chủ trì phải công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Cần chú ý phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong chi bộ trong việc tham gia thảo luận xây dựng chương trình, nghị quyết, bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Từ việc bàn bạc dân chủ, thống nhất, chi bộ đã ban hành các chủ trương sát, đúng với thực tế nên khi tổ chức thực hiện được cán bộ, đảng viên và quần chúng đồng tình, ủng hộ cao. Một điều quan trọng, đó là cần thường xuyên lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cần thực hiện bằng các hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với chi bộ để các đảng viên không nhàm chán, không nói suông mà phải cụ thể hóa thành các công việc, việc làm thiết thực tại cơ quan, đơn vị mình.

Ngoài ra, để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ một cách thực chất, cấp ủy cấp trên cần duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ và kịp thời nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.