Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019

Ngày 18-10, tỉnh ta tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Ninh Thuận lần thứ III năm 2019. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lưu Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đoàn đại biểu các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng và 250 đại biểu đại diện cho hơn 164.000 đồng bào DTTS của 34 dân tộc thiểu số chung sống trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội. Ảnh: V.M

Trong 5 năm qua (2014-2019) thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II-năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả vượt bậc, các mục tiêu cơ bản đến nay đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống của đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể không ngừng kiện toàn, củng cố; Mặt trận và đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III dề ra mục tiêu phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, đầu tư từ Trung ương, các nguồn lực xã hội để đưa kinh tế vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc, miền núi và miền xuôi. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong giai đoạn 2019-2024, phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng lên gấp từ 1,5-2,5 lần so với hiện nay; hàng năm giảm từ 3-4% hộ nghèo DTTS, riêng huyện Bác Ái giảm từ 4- 5%/năm; giải quyết việc làm mới cho đồng bào DTTS bình quân mỗi năm khoảng 6.665 lao động; đào tạo nghề khoảng 1.820 lao động/năm; duy trì 100% trạm y tế xã vùng DTTS và miền núi có bác sĩ; 98% dân số sử dụng nước sạch; 100% phòng học vùng DTTS được kiên cố hóa; 95% trẻ em DTTS trở lên trong độ tuổi ra lớp hàng năm; có từ 4 xã trở lên thuộc vùng DTTS đạt chuẩn nông thôn mới...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng tại đại hội.Ảnh: V.M

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương đồng bào các DTTS trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội (KT-XH) tỉnh phát triển. Đồng thời chúc mừng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS trong tỉnh đã được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp.

Trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác dân tộc, chính sách đối với đồng bào DTTS. Triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH trong vùng đồng bào DTTS, gắn với thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở vùng đồng bào DTTS. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Tiếp tục phát triển đảng viên là người DTTS gắn với xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cốt cán, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng dân tộc… Thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở, hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để có cách làm dân vận phù hợp gắn với các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của đồng bào.

Ghi nhận những thành xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 33 tập thể, cá nhân tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa
chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: V.Miên

Đại hội đã thông qua danh sách và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 gồm 13 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tổ chức, các thành phần kinh tế trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra; ra sức xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.