Chỉ thị của Tỉnh ủy: Về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

LTS: Ngày 10-10-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 61-CT/TU Về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng ngàn quân và dân Ninh Thuận anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm… Thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được nhiều kết quả quan trọng; việc thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh; công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thực hiện có kết quả.

 Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn những hạn chế: Chưa trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn dân; số hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm được còn nhiều; chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc cung cấp, xác minh thông tin và hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc đầu tư và huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ công tác này chưa đáp ứng yêu cầu; việc cung cấp thông tin, hỗ trợ và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa được chú trọng…

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị có lúc chưa nhận thức đầy đủ về tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa tập hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này còn một số hạn chế, bất cập; việc phối hợp với các cấp, các ngành có mặt còn thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển Đề án Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại địa phương…; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng hưởng ứng tham gia thực hiện. Đồng thời, quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng thăm viếng, di chuyển phần mộ liệt sĩ về quê nhà; đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ và an toàn.

2. Thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nhất là, động viên và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, lực lượng, nhân dân ở trong và ngoài tỉnh tích cực phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phát huy vai trò các cơ quan báo chí địa phương như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã để tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, làm sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

 3. Thực hiện tốt công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tổng hợp, phân tách danh sách liệt sĩ theo quê quán, địa bàn hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho đơn vị, địa phương để đối chiếu, rà soát, phục vụ công tác lập bản đồ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phải được thực hiện tích cực, khẩn trương.

4. Tập trung nguồn lực, tổ chức tìm kiếm, quy tập có hiệu quả. Các đơn vị, địa phương, nhất là các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể, mộ liệt sĩ đã rõ thông tin, mộ do gia đình đang quản lý có nhu cầu đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm cụ thể, có tính khả thi cao. Đồng thời, làm tốt việc lấy mẫu sinh phẩm, di chuyển, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối.

5. Quan tâm chỉ đạo hỗ trợ về kinh phí, trang bị, phương tiện và chế độ, chính sách; tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ hiện có; xây dựng và từng bước hoàn thiện các thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ) ở cấp xã, cấp huyện bằng nguồn ngân sách do Nhà nước đảm bảo, kết hợp với các nguồn xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Các ban đảng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt và kịp thời chỉ đạo cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy để thực hiện có hiệu quả.

- Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

- Giao Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả để Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.