Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận qua thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Sau khi Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 2352-KH/BDVTW-BCSĐCP, ngày 15-1-2019 về phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Các hộ dân thôn Đá Trắng, xã Phước Tân (Bác Ái) làm vệ sinh và trồng hoa trước nhà. Ảnh: T.Thịnh

Theo đồng chí Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong thời gian qua, công tác dân vận nói chung và “Năm dân vận chính quyền” 2019 đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký kết, ban hành kế hoạch thực hiện; quá trình triển khai đã đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp cụ thể hóa, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận tập trung nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc đang được dư luận xã hội quan tâm.

Đối với công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo định kỳ và đột xuất; công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tương đối đồng bộ ở các cấp. Trong 8 tháng qua, chỉ tính riêng UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh đã tiếp nhận 3.934 đơn khiếu nại, đơn tố cáo (trong đó có 2.094 đơn khiếu nại và 109 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền), đã giải quyết 1.730 đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, đạt 79,48%. Qua thanh, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 2,7 tỷ đồng và 105.600 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 78 cá nhân.

Chuyển biến tích cực của công tác dân vận chính quyền còn thể hiện rõ qua cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiệu quả; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, góp phần phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành công tác rà soát, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với tình hình của địa phương; công bố danh mục gồm 307 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; trong đó 185 thủ tục công bố mới, 2 thủ tục sửa đổi bổ sung, 120 thủ tục thay thế. Từ tháng 7-2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch công việc. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh đã được chủ động hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết kịp thời hồ sơ, thân thiện với người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, các địa phương chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Theo đó tăng cường công khai, minh bạch các chương trình, dự án, công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân được hưởng lợi”. Gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua yêu nước, toàn tỉnh đã triển khai, đăng ký thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể có 113 mô hình do các đơn vị, địa phương đăng ký, trong đó có 103 mô hình tập thể, 10 mô hình cá nhân.

Từ kinh nghiệm rút ra, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT -TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Chỉ thị số 37 -CT/TU, ngày 11-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp”. Trọng tâm là chính quyền cần làm tốt công tác phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.