Phối hợp tốt trong tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh theo quy định của pháp luật; tập trung xem xét, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới và các vụ việc đông người, phức tạp; không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4038/KH-UBND phối hợp tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân theo quy định; đối với các ngày tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh có liên quan tham gia đầy đủ, có mời đại diện các cơ quan Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, các đoàn thể tham gia. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, huyện và tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp (kể cả các ngày nghỉ). Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư nhanh, gọn, đúng quy định pháp luật; thụ lý, giải quyết đơn thư của công dân đúng thẩm quyền, thời hạn theo luật định; đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân tập trung, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Kịp thời xử lý hiệu quả, dứt điểm các tình huống phát sinh khi công dân tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Huyện Thuận Nam chủ động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đơn lẻ, Ban tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị và tại cấp xã tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân để xử lý theo quy định; hàng ngày báo cáo kết quả cho người có thẩm quyền về tình hình tiếp nhận và kiến nghị, đề xuất xử lý đơn.

Trường hợp công dân tập trung đông người lên tỉnh, huyện, xã để khiếu nại, tố cáo, yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định; tổ chức đối thoại, xử lý ngay vụ việc. Trường hợp công dân tập trung đông người đến cơ quan Trung ương khiếu nại, tố cáo, thì Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo lực lượng, kịp thời phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan để thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương. Trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tại trụ sở các cơ quan và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo các cấp, yêu cầu Tổ công tác tiếp công dân của tỉnh, huyện và các sở, ngành liên quan cử cán bộ tiếp công dân phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền, giải thích, yêu cầu công dân về trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện để được tiếp theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự công cộng.

Để việc phối hợp tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đăng tải các văn bản, các quy định của Đảng, Nhà nước; các quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo. Kịp thời đưa tin, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.