Hoạt động của các ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng đổi mới công nghệ để phát triển các sản phẩm đặc thù, có lợi thế của tỉnh được tập trung chỉ đạo. Toàn tỉnh đã triển khai 39 đề tài, dự án; có 9 đề tài cấp quốc gia, 30 đề tài cấp tỉnh, trong đó 5 đề tài, dự án mới. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được quan tâm triển khai. Đã hỗ trợ 8 dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao năng xuất, chất lượng, cải tiến mẫu mã theo quy trình VietGAP; hỗ trợ 11 lượt doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Cơ sở chế biến thực phẩm Viết Nghi đầu tư công nghệ hiện đại chế biến sản phẩm từ nho.  Ảnh: Văn Nỷ

* Trong 9 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, cơ cấu nguồn vốn đầu tư chuyển dịch đúng hướng, dự kiến đạt 21.920 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch năm, tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ. Trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.720 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, vốn thành phần kinh tế và dân cư đạt 20.200 tỷ đồng, tăng gấp 2,85 lần so với cùng kỳ. Theo đó, cơ cấu vốn ngân sách nhà nước chiếm 7,8%, giảm 12,5% so với cùng kỳ; vốn thành phần kinh tế và dân cư chiếm 92,2%, tăng 12,5% cùng kỳ.

* Qua 9 tháng, toàn tỉnh có 391 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 3.356 tỷ đồng, tăng 27,8% số DN so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số DN trong tỉnh lên 3.102 DN, với tổng vốn 50.404 tỷ đồng, đạt bình quân 16,2 tỷ đồng/DN. Riêng số lao động đăng ký trong DN thành lập mới có 6.975 lao động, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ; có 50 DN có quy mô nhỏ ngừng hoạt động, giảm 12% so với cùng kỳ.