Bác Ái: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 20-9, huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, gắn với chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, nhìn chung bộ mặt nông thôn miền núi huyện Bác Ái có nhiều khởi sắc. Số tiêu chí NTM tăng gần gấp 3,5 lần, đạt trung bình mỗi xã 9,89 tiêu chí, không có xã dưới 5 tiêu chí; xã Phước Đại đạt 14 tiêu chí. Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn như: Giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt...tiếp tục được chú trọng, ưu tiên nguồn lực đầu tư, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P.Bình

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Bác Ái tiếp tục hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; không còn xã dưới 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2021-2025; có ít nhất 1/3 số xã đạt chuẩn NTM; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 5%/năm; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm an toàn xã hội.