Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 2-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đồng bộ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm thúc đẩy xây dựng, trọng dụng đội ngũ trí thức trong đơn vị, lĩnh vực được giao.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức đối với xã hội. Tôn trọng và phát huy tính tự chủ, nâng cao hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức. Khuyến khích thúc đẩy, tạo điều kiện hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực, nhất là: Bảo tồn thiên nhiên, vệ sinh môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, khai thác và nuôi trồng thủy sản...; gắn đào tạo đại học và sau đại học với nghiên cứu phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức. Tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập các quỹ đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: Văn Nỷ

Kiện toàn, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường sinh hoạt tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ. Mở rộng nội dung, quan tâm sử dụng kết quả của các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội và hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức của các hội trí thức.

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030; triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả những đóng góp của trí thức ngoài tỉnh, nước ngoài. Có chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ khoa học, trí thức học tập, làm việc tại các tổ chức quốc tế, cơ sở nghiên cứu khoa học, trường đại học, doanh nghiệp ở nước ngoài về công tác tại địa phương…