Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ tỉnh ta hiện có 11 đảng bộ trực thuộc (gồm 7 đảng bộ huyện, thành phố; 3 đảng bộ lực lượng vũ trang và Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh). Tính đến tháng 6, Đảng bộ tỉnh có 451 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 149 đảng bộ cơ sở (1.210 chi bộ trực thuộc) và 302 chi bộ cơ sở, với 19.223 đảng viên (ĐV).

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của các cấp ủy, công tác xây dựng Đảng ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là xây dựng Đảng về chính trị và đạo đức.

Về chính trị, qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi về kinh tế- xã hội, vị thế của tỉnh được nâng lên; chủ trương phát triển nhanh gắn với bảo vệ môi trường, tập trung phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch được các cấp ủy địa phương chú trọng đã góp phần biến các khó khăn, thách thức thành động lực phát triển.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh đã thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng ĐV không ngừng nâng cao; đội ngũ cán bộ (CB), ĐV ngày càng trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Theo đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị của tỉnh ta đạt được những kết quả quan trọng; cụ thể các cấp ủy đã phát huy được vai trò lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.

Đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của CB, ĐV trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện; tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên,… Có thể lấy Thuận Nam làm điển hình. Đảng bộ huyện Thuận Nam có 36 TCCSĐ trực thuộc, với hơn 1.144 ĐV; sau gần 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội khóa XII, công tác xây dựng Đảng về đạo đức trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả tiến bộ nổi bật. Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam chia sẻ: Hầu hết các TCCSĐ và cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hành có hiệu quả bản quy chuẩn đạo đức của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và quy chế văn hóa nơi công sở. Điều này chứng minh rõ khi nhiều năm liền chính quyền huyện Thuận Nam được xếp hạng nhất, nhì trong ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, năm 2018 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Về xây dựng tổ chức hệ thống bộ máy chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 92- KH/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết 18- NQ/TW, Chương trình hành động 181- CTr/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết 19- NQ/ TW. Các ban đảng Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy. Bên cạnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, khắc phục dần tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và thực hiện tinh giản biên chế; việc củng cố, sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ ở địa phương được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đơn cử huyện Thuận Bắc. Đảng bộ huyện Thuận Bắc hiện có 38 TCCSĐ, với tổng số 1.025 ĐV, trong đó có 375 ĐV (chiếm tỷ lệ 36,6%) là đống bào dân tộc thiểu số. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư huyện ủy Thuận Bắc cho biết: “Đến nay, đội ngũ CB, công chức các xã đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và cơ bản đạt chuẩn theo quy định; chất lượng cấp ủy các xã ngày càng được nâng lên thể hiện ở trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn tăng hơn so với nhiệm kỳ trước”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, điểm đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là chất lượng ĐV được nâng cao; công tác kết nạp ĐV được đẩy mạnh, thể hiện tốt phương châm ở đâu có tổ chức quần chúng ở đó có tổ chức đảng; ở đâu có dân ở đó có ĐV. Tại nhiều địa phương, đơn vị, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến, tỷ lệ chi bộ đảm bảo nền nếp sinh hoạt định kỳ tăng dần qua các năm. Nhìn chung với kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua, đã tạo tiền đề cho giai đoạn mới. Theo đó, để thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh ta đang tiếp tục xây dựng đội ngũ CB đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.