Lực lượng vũ trang tỉnh: Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo các cấp phải hết sức chú trọng việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT), gương “người tốt, việc tốt”, coi đó là yếu tố có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị để mọi người cùng học tập, noi theo. Quán triệt tinh thần đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã đề cao trách nhiệm, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào; gắn việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát hiện, biểu dương, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT tỉnh. Việc xây dựng, nhân rộng ĐHTT được lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm, với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phù hợp cả trong phát hiện, xây dựng và nhân rộng, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ khó khăn, khâu yếu, mặt yếu, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, tinh thần độc lập, tự chủ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động
Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đối với tập thể, nhiều đơn vị có các mô hình, việc làm hiệu quả, điển hình như việc “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” của Trung đoàn BBĐP 896; mô hình tăng gia sản xuất cải thiện đời sống của Ban CHQS huyện Thuận Bắc; việc quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông của Ban CHQS huyện Bác Ái… Đối với cá nhân, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như Đại úy Thái Viết Kiên, Trợ lý Quân lực Ban CHQS huyện Ninh Sơn, miệt mài nghiên cứu, sáng tạo ra “Hệ thống báo bia tự động” và “Đàn ghi ta đa năng” phục vụ huấn luyện và sinh hoạt bộ đội. Đại úy Trần Phong, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn BB610, luôn tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc, gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, có nhiều giải giáp trong quản lý, huấn luyện bộ đội... Những điển hình trên có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh sức sống mãnh liệt của đợt sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, khẳng định tình cảm, trách nhiệm, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong LLVT tỉnh đã trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, vừa mang tính tự giác, nêu gương nhưng cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc cao hơn. Vì vậy, việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT càng phải được đề cao và có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định những tiêu chí ĐHTT, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng và nhân rộng ĐHTT; tạo môi trường thuận lợi để các ĐHTT phấn đấu, rèn luyện và đề cao vai trò trong thực tiễn; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng ĐHTT, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.