Họp Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần III

Ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III, năm 2019 tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, tham luận của các tập thể, cá nhân tại đại hội, chương trình chi tiết của đại hội và các công tác bảo đảm khác… Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh là dịp để đánh giá những thành tựu, ghi nhận, biểu dương đóng góp của đồng bào DTTS, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Toàn cảnh Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần III. Ảnh: X.Bính

Tại cuộc họp, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu, báo cáo tại đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích, chất lượng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các bước tổ chức đại hội; công tác bảo đảm cho đại biểu về dự. Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động và khẩn trương hoàn tất nhiệm vụ được phân công, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.