Nâng cao đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, nhất là trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng (NCC); nhiều phong trào, cuộc vận động triển khai hiệu quả như phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” ; vận động “Qũy đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”,… đã góp phần chăm lo về đời sống, vật chất và tinh thần cho các đối tượng là NCC và thân nhân NCC vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, 98,33% NCC trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công cách mạng ở xã Phước Hà.

Tuy nhiên, vẫn còn 240 hộ nghèo có thành viên là NCC, chiếm 1,67% so với số hộ nghèo toàn tỉnh. Hộ nghèo chủ yếu tâp trung vào nhóm hoạt động kháng chiến, thân nhân của NCC với cách mạng hưởng trợ cấp một lần. Đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2885/2019/LĐTBXH-VP và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4153-CV/TU, phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Trong thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng; Chỉ thị Tỉnh ủy số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với NCC; bảo đảm tất cả NCC trên địa bàn được thụ hưởng các chế độ, chính sách đúng quy định.

Theo đó, tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân dẫn đến nghèo của những hộ nghèo có thành viên là NCC hiện nay để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, tăng hiệu quả của chính sách giảm nghèo. Đối với những hộ nghèo có thành viên là NCC không có khả năng lao động, ngoài chính sách giảm nghèo chung, địa phương cần có biện pháp hỗ trợ cho phù hợp; huy động hỗ trợ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân và nguồn lực tại cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về giải quyết việc làm và chương trình giảm nghèo bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của NCC về giải quyết việc làm, chủ động tìm kiếm, tự tạo việc làm cho bản thân, tăng thu nhập để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Cập nhật phố biến thông tin biến động về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn cư trú. Tăng cường hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động để NCC nắm bắt, thuận lợi trong tìm việc làm, tăng thu nhập. Ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên là NCC thông qua chương trình giảm nghèo của nhà nước như: Vận động tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên trong vay vốn phát triển sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi về vốn, cơ sở vật chất theo quy định cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động thuộc hộ nghèo có thành viên là NCC. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bằng cách huy động các nguồn lực, sự giúp đỡ của cộng đồng, dân cư nơi cư trú để hỗ trợ cho hộ gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. 

Đồng chí Hà Anh Quang, cho biết thêm: Bên cạnh việc giao cho ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ cho NCC và thân nhân NCC nhằm từng bước cải thiện, nâng cao mức sống của hộ gia đình NCC bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đến cuối năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là NCC trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố tiến hành đánh giá phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo có thành viên là NCC; có giải pháp giảm nghèo; phân công cụ thể cho các ngành, địa phương và báo cáo cấp ủy cùng cấp chỉ đạo cho Mặt trận và các đoàn thể trong việc giúp đỡ hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng trên địa bàn thoát nghèo, đảm bảo mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của nguời dân nơi cư trú. 

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào hỗ trợ cho hộ nghèo và gia đình chính sách; tăng cường vận động hội viên, đoàn viên tham gia tích cực hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng trên địa bàn để nâng cao mức sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.