Huyện ủy Thuận Bắc: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 23-8, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chi, đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã thực hiện nghiêm túc, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương điển hình và mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội...Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Bắc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, nhận thức về tầm quan trọng xây dựng văn hóa và con người Thuận Bắc trong thời kỳ CNH, HĐH được nâng lên. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xóa bỏ; văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và phát triển.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Đối với Nghị quyết 33-NQ/TW, Huyện ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp; chú trọng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm và Raglai; phấn đấu đến năm 2020, có 91,4% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, 100% thôn xây dựng hương ước, quy ước, 96,9% thôn đạt danh hiệu văn hóa...

Dịp này, Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.