Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản pháp luật năm 2015

Ngày 20-8, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản pháp luật năm 2015, dự kiến trình Quốc hội (khóa XIV) tại kỳ họp thứ 8.

Tham gia hội nghị đa số đại biểu chọn phương án 1, chuyển việc chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh sang cho cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh. Góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản pháp luật các đại biểu tập trung vào các vấn đề như: Cần bổ sung nội dung thường trực HĐND phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng chương trình, nghị quyết hằng năm; xem xét bổ sung quy trình thẩm tra các ban HĐND đối với đề nghị xây dựng nghị quyết, báo cáo để Thường trực HĐND cho ý kiến chấp thuận; xem xét bỏ Điểm đ, Khoản 2, Điều 124 giúp địa phương chủ động quyết định hình thức ban hành văn bản…

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản pháp luật. Ảnh: M.Dung

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.