Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 20-8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chỉ số SIPAS 2018 đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ công gồm: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; công chức; kết quả giải quyết thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phán ánh, kiến nghị. Tại tỉnh ta, Chỉ số SIPAS năm 2018 được Bộ Nội vụ giao Bưu điện tỉnh tổ chức khảo sát 480 tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trong năm 2018 tại 6 sở, ngành; 6 huyện, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Kết quả, Chỉ số số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2018 là 77,40%, giảm 5,4% so với năm 2017, thấp hơn so với mức chung của cả nước 5,59%, xếp vị trí thứ 49/63 tỉnh, thành phố; giảm 26 bậc so với năm 2017. Trong đó có 5/5 chỉ số thành phần và 21/22 tiêu chí thành phần có mức độ hài lòng đều giảm so với năm 2017. Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước chưa đáp ứng được mục tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra, mặc dù thời gian qua đã được sự chỉ đạo xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực cải cách hành chính của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua phân tích, nguyên nhân chủ yếu trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, tổ chức; tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ chưa cao, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tổ chức; hồ sơ trễ hẹn, không xin lỗi; cơ sở vật chất tại một số đơn vị chưa đảm bảo…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Từ kết quả đánh giá, phân tích kết quả SIPAS 2018, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt khuyết điểm, hạn chế để từ đó chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong việc nâng cao các Chỉ số SIPAS trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các nội dung người dân, tổ chức chưa hài lòng; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các Chỉ số SIPAS, đồng thời bố trí cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nhiệp vụ cũng như tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau về nâng cao Chỉ số SIPAS, nhất là tuyên truyền về sự nỗ lực, sáng tạo, gần gũi, thân thiện của các cơ quan hành chính nhà nước từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến; các sở, ngành có thủ tục hành chính liên quan trực tiếp với người dân, tổ chức cũng như các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các các thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có kế hoạch khắc phục những hạn chế, đồng thời phải xác định công việc trọng tâm để bứt phá, cải thiện Chỉ số SIPAS trong thời gian tiếp theo.