Tiếp tục đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào thực tiễn đời sống

Ngày 28-11-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Hiến pháp năm 2013). 5 năm qua (2014-2019), triển khai thi hành Hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung của Hiến pháp; việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cấp chính quyền địa phương ban hành, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện có hiệu quả. Qua đó, tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013; các quyết định về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh, trong đó tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung Hiến pháp năm 2013. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về nội dung Hiến pháp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Cùng với hình thức chủ đạo là tổ chức nghiên cứu, học tập, phổ biến nội dung Hiến pháp thông qua đội ngũ báo cáo viên, các tài liệu đã được biên soạn, phát hành, việc phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh tuyên truyền, cổ động… được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, xuất bản ấn phẩm, đăng tải toàn văn, tài liệu hỏi-đáp về Hiến pháp; thường xuyên đưa tin, bài phản ánh các hoạt động nghiên cứu, học tập, triển khai Hiến pháp; đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những nhận thức sai trái, lệch lạc về Hiến pháp, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Song song đó, ngay trong năm 2014, UBND tỉnh đã phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” tới các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, giúp mọi người dân nâng cao hiểu biết về nội dung của Hiến pháp… Sau gần 8 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được 5.542 bài dự thi đến từ CB, CCVC, NLĐ công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân. Những đợt sinh hoạt chính trị pháp lý rộng rãi, thường xuyên, liên tục tuyên truyền về Hiến pháp của các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tạo sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bám sát nội dung, HĐND, UBND tỉnh có sự chủ động và đổi mới tư duy trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chắt lọc các quy định cụ thể theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, quan tâm đến những vấn đề về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế... Việc ban hành văn bản thi hành Hiến pháp và pháp luật được kịp thời, chất lượng, góp phần điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà. Từ đạo luật gốc quan trọng này, 5 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tỉnh đã tổ chức, triển khai thi hành các quy định cụ thể của Hiến pháp; rà soát, loại bỏ những quy định, văn bản pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; xây dựng, bổ sung mới những văn bản pháp luật để cụ thể hóa những điểm mới của Hiến pháp, phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống. Từ ngày 1-4-2014 đến 30-4-2019, tổng số văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được đưa vào rà soát 1.188 văn bản (trong đó cấp tỉnh 794 văn bản, cấp huyện 115 văn bản và cấp xã 279 văn bản). Từ kết quả rà soát đối với danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật, có 8 văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế cho phù hợp do văn bản quy phạm pháp luật mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương. Đồng thời, đã ban hành 822 văn bản quy phạm pháp luật.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 92/2018-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trên cơ sở các văn bản huớng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ban Đảng, sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định trong việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện việc rà soát, kiện toàn đầu mối bên trong theo hướng tinh gọn gắn với tinh giản biên chế. Đến nay, Kế hoạch 92/2018-KH/TU đã cơ bản thực hiện xong đưa bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực.

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: Hiến pháp 2013 ngay từ khi ra đời đã lan toả rất mạnh mẽ trong đời sống xã hội, thành tựu lớn nhất, dễ nhận thấy là tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đã được nâng lên. Người dân biết được quyền, nghĩa vụ của mình được Hiến pháp quy định để tự bảo vệ, tránh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất-kinh doanh và đời sống. Tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật không chỉ được tôn vinh nhấn mạnh trong Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm mà thuờng xuyên được quán triệt trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành; hoạt động xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, nghiên cứu, đổi mới để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các đòi hỏi của thực tiễn đời sống.

Sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, các cơ quan trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền và đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Để tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, thời gian tới, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tới các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân sống, lao động và học tập theo Hiến pháp và pháp luật.