Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm quản lý hiệu quả trên lĩnh vực đất đai, TN&MT.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của ngành, qua đó nhằm nâng cao nhận thức người dân về pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Để đảm bảo công tác tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả, Sở đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai tại các địa phương trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức đối thoại về lĩnh vực đất đai tại 6 huyện trong tỉnh, gồm 6 đợt. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung đi sâu vào các vấn đề như: Trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đăng ký kê khai đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. Nội dung đối thoại liên quan đến các vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực đất đai của người dân và doanh nghiệp. Tham gia tại các hội nghị có gần 500 đại biểu được nghe phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai và có 57 ý kiến thắc mắc, đề xuất của người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực này.

Qua 6 đợt tuyên truyền, về cơ bản, hội nghị đã được triển khai thành công nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo UBND các huyện. Qua đó, giúp tăng cường năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện và cấp xã về lĩnh vực đất đai, từ đó hạn chế các sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra còn giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên của Mặt trận, đoàn thể ở cấp huyện, cấp xã và cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, thông qua hội nghị đã tổ chức đối thoại, kịp thời giải thích, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai; nhiều trường hợp đã được hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu, qua phân tích, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực TN&MT đạt hiệu quả hơn.