Nhiều chuyển biến tích cực qua thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng ở Ninh Phước

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng Đảng vào cuộc sống, trong những năm qua, Huyện ủy Ninh Phước đã cụ thể hóa và triển khai kịp thời nhiều nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Một góc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ninh Phước. Ảnh: Văn Nỷ

Toàn Đảng bộ huyện Ninh Phước hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), bao gồm 12 đảng bộ cơ sở (trong đó có 9 đảng bộ xã, trị trấn, 3 đảng bộ cơ quan) và 34 chi bộ cơ sở, 153 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 2. 346 đảng viên. So với năm 2015, đã giảm 7 TCCSĐ và 6 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: “Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Để nâng cao chất lượng cán bộ, trong gần 5 năm qua, Huyện ủy đã điều động, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 25 cán bộ; bổ nhiệm lại 14 cán bộ; điều động 1 cán bộ và luân chuyển 1 cán bộ về công tác tại xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và kết nạp đảng viên luôn được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã cử 21 người học cao cấp, 77 người học trung cấp lý luận chính trị và 71 người bồi dưỡng các kiến thức bổ trợ, chuyên môn nghiệp vụ; toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 351/450 đảng viên, chiếm 78% chỉ tiêu nghị quyết.

Nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, bước đầu Ninh Phước thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau kiểm điểm, kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên, hơn 3 năm qua, Huyện ủy Ninh Phước đã xử lý kỷ luật 41 trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, 4 trường hợp suy thoái về đạo đức lối sống và xoá tên khỏi danh sách đảng viên 44 trường hợp tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đối với công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Huyện ủy Ninh Phước tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công kiêm nhiệm đối với 2 chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo và Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; điều động bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo liên quan và sáp nhập hoặc giải thể các chi bộ cho phù hợp việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị.

Nhìn chung, qua gần một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ở Ninh Phước về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng có nhiều chuyển biến tiến bộ hơn trước. Các mô hình TCCSĐ được xây dựng, thành lập phù hợp; nội dung sinh hoạt ở các chi, đảng bộ được đổi mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp có lập trường tư tưởng vững vàng, đủ năng lực, trình độ chuyên môn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Từ những kết quả đạt được, Huyện ủy Ninh Phước đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và vận dụng linh hoạt phù hợp điều kiện, hoàn cảnh địa phương, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm.

Phát huy kết quả trong nhiệm kỳ qua, hướng tới thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, theo đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trọng tâm là nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chủ động, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo chuyển biến mạnh mẽ theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.