Huyện ủy Thuận Bắc: Quán triệt Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương và Tỉnh ủy

Huyện ủy Thuận Bắc vừa tổ chức hội nghị quán triệt Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư Trung ương về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 38-QĐ/TU ngày 8-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ….