Thuận Nam bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên năm 2019

Ngày 5-8, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Nam tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho trên 700 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên các trường trên địa bàn huyện.

Các học viên được học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII như: Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định 08 QĐi/TW và Chỉ Thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020...

Toàn cảnh bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên năm 2019.