Hỗ trợ Thanh niên lập nghiệp

Trong tháng 6-2019, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên nông thôn (Trung ương Đoàn) đã hỗ trợ gà giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc cho 13 hộ thanh niên lập nghiệp và 2 hộ nghèo nằm trong Dự án “Làng Thanh niên lập nghiệp huyện Bác Ái”.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 200 con gà giống, giá 30.0000đồng/con và 20 bao thức ăn, giá 290.000đồng/bao. Đến nay, hầu hết gà nuôi đều sinh trưởng tốt, có hộ nuôi đạt trọng lượng bình quân gần 1kg/con. Chương trình đã giúp thanh niên huyện Bác Ái lập nghiệp có điều kiện vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Pi Năng Thị Chém, thanh niên lập nghiệp ở xã Phước Đại (Bác Ái).