Huyện ủy Thuận Bắc: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 1-8, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đảng viên các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể và các cơ quan khối Nội chính của huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, học tập những nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua hội nghị nhằm giúp các đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng; vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới đảng bộ, địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.