Sở Tư pháp sơ kết công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 30-7, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp và công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã thực hiện 9/15 nhóm công việc, đạt 60% kế hoạch năm. Theo đó, công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều chuyển biến tích cực; việc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thực hiện theo đúng quy định pháp luật; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả...

Sở Tư pháp sơ kết công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính...