Công đoàn viên chức: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày 19-7, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).

Tại họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Công đoàn. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và phát huy tốt vai trò của tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh, trong những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

Công đoàn viên chức tỉnh họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: T.Xuân

Thời gian tới, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định và lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên; thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên; chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phát động sâu rộng và tổ chức tốt các phong trào thi đua; đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới.