Chuyển biến mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ninh Sơn

Trong tổng dân số hơn 87.000 người của huyện Ninh Sơn, riêng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có gần 20.200 người, chiếm 23,19% toàn huyện, trong đó đông nhất là dân tộc Raglai (11.669 người, chiếm 57,82%); dân tộc Cơ Ho (3.460 khẩu, chiếm 17,14%), dân tộc Chăm (3.350 khẩu, chiếm 16,60%), dân tộc Nùng (890 khẩu, chiếm 4,41%) và DTTS khác (810 khẩu, chiếm 4,01%).

Do đặc điểm trên, công tác dân tộc và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS được Huyện ủy Ninh Sơn coi là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Theo UBND huyện Ninh Sơn, sau 5 năm (kể từ năm 2014 đến nay) thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; dưới sự quan tâm của UBND tỉnh, sự hỗ trợ từ các sở, ngành và sự nỗ lực trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tình hình KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi của huyện có bước phát triển đáng kể. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; hạ tầng công trình phúc lợi như giao thông nông thôn được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Hiện nay 100% thôn, xã vùng đồng bào DTTS có điện, 95% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và xây dựng cơ bản được huyện tập trung đầu tư từng bước phát huy hiệu quả; các chương trình, dự án, đề án trong sản xuất, chăn nuôi với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao được triển khai nhân rộng. Trên lĩnh vực xã hội, hạ tầng y tế cơ bản đáp ứng được công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân; 7/7 xã vùng đồng bào DTTS huyện đạt chuẩn về phổ cấp giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm củng cố và tổ chức thường xuyên.

Trong các nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ các chương trình, dự án trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi Ninh Sơn, đáng chú ý là chính sách tín dụng ưu đãi và Chương trình 135. Theo Văn phòng UBND huyện, đến cuối năm 2018, tổng dư nợ của hộ DTTS là 116,916 tỷ đồng, thuộc 17 chương trình tín dụng, chiếm 34,06%/tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Trong giai đoạn 2014-2018, vốn tín dụng chính sách xã hội tại vùng DTTS đã góp phần giúp hộ nghèo, hộ DTTS và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo; cứ hằng năm giúp cho khoảng 1.500 hộ vay vốn để đầu tư sản xuất, tạo việc làm; cho hộ nghèo vay vốn xây dựng được 309 căn nhà ở... Thông qua Chương trình 135, ngoài hỗ trợ đầu tư công trình hạ tầng, Ninh Sơn được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Với tổng kinh phí 3,38 tỷ đồng, đã hỗ trợ giống vật nuôi cho 215 hộ; hỗ trợ giàn tưới nước tiết kiệm cho 60 hộ; cấp bắp giống cho 296 hộ, cấp phân bón cho 50 hộ, làm 45 cái chuồng bò cho 45 hộ. Ngoài ra tổ chức tập huấn cho 90 hộ có hợp đồng chăn nuôi bò cái sinh sản về kỹ thuật chăn nuôi gia súc tại xã Ma Nới.

Thực hiện chương trình giảm nghèo, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các dự án, kế hoạch phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS; qua đó tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn đã giảm từ 44% vào đầu năm 2014 xuống còn 38% vào đầu năm nay, bình quân mỗi năm giảm 2%. Như vậy, trong 5 năm qua đã có 764 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo. Trong số địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, điển hình có thôn đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,18%, trong khi hộ khá giàu chiếm tới 37%. Những chuyển biến đời sống trên trước hết đã khẳng định chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta; được Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã triển khai kịp thời, có trách nhiệm và hiệu quả. Đồng bào vùng DTTS đã có cơ hội tiếp bước truyền thống của cha anh, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, xóa bỏ lạc hậu để vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND huyện Ninh Sơn, bên cạnh kết quả đạt được, nhìn chung kinh tế vùng đồng bào DTTS còn chậm phát triển; kết cấu hạ tầng, nhất là nông nghiệp nông thôn ở một số xã còn hạn chế; kinh tế lâm nghiệp bư­ớc đầu có chuyển biến nhưng chưa rõ nét; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Với mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS toàn diện, nhanh và bền vững, huyện Ninh Sơn đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024. Mục tiêu cụ thể là giảm bình quân mỗi năm 5% hộ nghèo ở các thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS; có trên 70% nhà ở đạt tiêu chuẩn, xóa nhà ở dột nát; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu nước phục vụ sản xuất. Để thực hiện mục tiêu trên, Ninh Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án và các chính sách phát triển KT-XH ở vùng đồng bào DTTS và vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống người dân.