Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 16-7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Với phương châm hành động “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”, ngay từ những ngày đầu năm với quyết tâm chính trị cao, ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh: V.M

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh nhiệm vụ ngành Nội vụ rất nặng nề, khối lượng công việc nhiều, vì vậy toàn ngành cần tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành theo kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm sau khi được Chính phủ ban hành, đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp; tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời, hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và các cuộc thanh tra đột xuất; chủ động nắm bắt tình hình của bộ, ngành, địa phương và phản ánh của dư luận xã hội để kịp thời thanh tra, xử lý.