Thuận Bắc phát triển mô hình chăn nuôi hiệu quả

Đến nay, huyện Thuận Bắc có tổng đàn gia súc khoảng 42.400 con, trong đó có 21.000 con bò và 21.400 con dê, cừu. Để phát triển chăn nuôi, Thuận Bắc đã triển khai nhân rộng một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả như nuôi bò, dê, cừu vỗ béo, sinh sản. Đặc biệt đến nay đã thực hiện sind hóa đàn bò đạt tỷ lệ trên 45%, lai tạo giống dê, cừu đạt trên 75%, qua đó giúp cho nông dân địa phương tăng thu nhập cải thiện đời sống, góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới từ 31,37% (năm 2017) xuống còn 26,72%.

Nông dân thôn Mỹ Nhơn (Bắc Phong) chăm sóc bò Sind nuôi tại chuồng.