Đồng chí Trần Quốc Nam làm việc với xã Lâm Sơn về chương trình xây dựng Nông thôn mới

Ngày 11-7, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Đây là địa phương đăng ký phấn đấu đạt xã NTM trong năm 2019 của huyện Ninh Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Sơn, đến nay địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí NTM. Hiện còn 5 tiêu chí phấn đấu đạt vào cuối năm 2019 gồm: tiêu chí 6-Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 10-Thu nhập; tiêu chí 11-Hộ nghèo; tiêu chí 18-Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 19- Quốc phòng và an ninh.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo của chính quyền địa phương, cùng những phân tích, đánh giá về thuận lợi, khó khăn và các giải pháp hỗ trợ xã Lâm Sơn của sở ngành liên quan; phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND đề nghị trong thời gian tới: Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chung tay với chính quyền xây dựng NTM; duy trì và nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí đã đạt; phát huy những kết quả đã được từ chương trình hỗ trợ của CJ trong phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp; riêng các tiêu chí chưa đạt cần xác định rõ nguyên nhân để huy động nguồn lực, đề ra giải pháp cụ thể, hợp lý phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó cần lưu ý đến hai tiêu chí còn rất khó khăn hiện nay là 10 (thu nhập) và 11 (hộ nghèo); liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phối hợp với Hội nông dân tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất, mở rộng và gắn với liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp để ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân… qua đó đưa Lâm Sơn đạt xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra.