Phát biểu Bế mạc của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Thưa các vị Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, với trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và trước yêu cầu phát triển của tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và thống nhất ghi nhận và đánh giá:

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, một số lĩnh vực tăng trưởng mạnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách tăng nhanh, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khá. Các dự án động lực về năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhiều dự án hoàn thành hòa điện lưới quốc gia. Thương mại- dịch vụ - du lịch tiếp tục phát triển. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cho rằng vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục ngay, đó là: Cơ cấu lại trong nền kinh tế và trong từng ngành, lĩnh vực còn chậm so với yêu cầu; sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, công nghiệp, giao thông phát triển chậm so với yêu cầu; việc xúc tiến triển khai một số dự án động lực về cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng truyền tải để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án công trình trọng điểm còn khó khăn. Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh kết quả có mặt còn hạn chế, chưa ổn định. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2019, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương và các Đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, tăng cường năng lực dự báo, phân tích sát đúng tình hình, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, cần tiếp tục chủ động, kiên trì đeo bám, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về Cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra; chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án năng lượng tái tạo, dự án du lịch trọng điểm... nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng.

Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với các nhóm ngành trụ cột, đột phá của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; đổi mới công tác quản lý, khai thác tốt nguồn lực đầu tư từ đất đai.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã xem xét, thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh. Có thể khẳng định, qua 8 năm triển khai thực hiện Quy hoạch, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, vị thế của tỉnh được nâng lên, tạo được diện mạo mới, sức bật mới. Chủ trương phát triển các nhóm ngành trụ cột, đột phá về công nghiệp năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh bất động sản… được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, toàn diện, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khá (8,8%/năm); thu ngân sách và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh (từ 27,7 triệu đồng/người giai đoạn 2011-2015 lên 39,7 triệu đồng/người giai đoạn 2016-2018); đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần nhân dân từng bước được nâng lên.

Trong thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, có giải pháp bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, chỉ đạo triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số

11/NQ-CP Chính phủ, bảo đảm có chất lượng, đúng quy trình và thời gian theo quy định. Trước mắt, chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh; đồng thời, tiếp tục rà soát, từng bước tích hợp, đồng bộ các loại quy hoạch hiện nay của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch tỉnh.

Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu, cử tri quan tâm và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là xác đúng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội trong tỉnh đánh giá cao. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn; yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND, các thành viên UBND tỉnh thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước HĐND và cử tri trong tỉnh, làm cơ sở để HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 26 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để báo cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp; biểu dương sự chuẩn bị, phục vụ chu đáo của Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp.

Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã đến dự, theo dõi trực tiếp diễn biến kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin phản ánh diễn biến và kết quả kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, tạo bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.