Bác Ái chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Bác Ái là một trong 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, toàn huyện có 7.372 hộ/31.353 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bộ mặt nông thôn của huyện từng bước phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 12,4%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Được sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, những năm qua huyện Bác Ái đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn, đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Bà Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Thực hiện chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2014-2019 huyện được phân bổ 553,66 tỷ đồng, hiện đã thực hiện giải ngân 409,38 tỷ đồng đạt gần 74% kế hoạch. Trong đó, Chương trình 30a đã giải ngân 153,63 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng đối với 222 hạng mục công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông nội đồng, công trình phục vụ hoạt động văn hóa, công trình y tế, giáo dục, nước sinh hoạt cho người dân; cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi... Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình, thực hiện 124 dự án giúp người dân giảm nghèo bền vững, tập trung vào các mô hình theo chuỗi giá trị hàng hóa như: trồng cây bắp lai, lúa nước, mì, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc. Cùng với đó, chính sách hỗ trợ giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP đã giao 10.844 ha rừng cho 21 cộng đồng thôn với 592 hộ bảo vệ, chăm sóc. Qua đó đã tạo thêm việc làm, nâng cao trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc quản lý bảo vệ rừng; giúp cho người dân tăng thu nhập. Thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế và nhu cầu phục vụ đời sống ở địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay diện hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà ở 167, xuất khẩu lao động... với tổng dư nợ 177,6 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển trang trại, tổng số dư nợ cho vay 200 tỷ đồng. Từ các chính sách vay vốn ưu đãi, người dân đã sử dụng hiệu quả, đúng mục đích để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Hướng dẫn người dân Phước Bình (Bác Ái) trồng xen canh cây bưởi trên đất đồi dốc.

Nhờ được hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực ở vùng đồng bào DTTS, đến nay đã có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 95% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia; 9/9 xã có trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế; trên 94% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trong đó 100% là đồng bào DTTS; 86% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh. Về đời sống văn hóa, đến nay, có 23/37 thôn được công nhận thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 62,16%; 9/9 xã phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 100% khu dân cư duy trì triển khai thực hiện quy ước, hương ước văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện còn gặp không ít khó khăn, như sản xuất nông nghiệp chậm phát triển theo hướng hiện đại, thiếu tính bền vững; chất lượng đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu. Thu nhập và mức sống của dân cư nông thôn còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao (54,11%), giảm nghèo còn thiếu bền vững; chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục ở nhiều nơi còn thấp... Mặt khác, một số chính sách về dân tộc chưa phù hợp với đặc điểm của từng vùng, còn chồng chéo nên chưa phát huy được nội lực của đồng bào DTTS.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở huyện Bác Ái cho giai đoạn tiếp theo đó là phải gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện của địa phương. Tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS; tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, dạy nghề, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với các dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội. Chú trọng vận động và hỗ trợ người dân tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu đem lại sự chuyển biến tích cực hơn tới từng hộ gia đình.

Phấn đấu đến năm 2024, xây dựng huyện Bác Ái có cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển đổi theo hướng tích cực; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, từng bước nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số hàng năm từ 5-7%; có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Đại, Phước Trung, Phước Tiến); 70% lao động người DTTS trong độ tuổi được bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghề; tất cả trạm y tế, trường học được kiên cố hóa, các xã đều có nhà văn hóa, 100% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh.