Chiều quê

Chiều quê sương khói toả mờ

Nằm nghe rơm rạ thở ngơ ngẫn lòng

Bôn ba cách mấy dòng sông

Chợt thèm sợi khói đốt đồng cay cay…