Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Ngày 26-6, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai các giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.

Đông đảo du khách tham quan di tích Tháp Poklong-Garai. Ảnh: Văn Nỷ

Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.