Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 1 và 2-7, Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp Trường Chính trị tỉnh và Viện Hồ Chí Minh và Các vị lãnh tụ của Đảng lần lượt tổ chức khai giảng 2 lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được học tập, nghiên cứu 11 chuyên đề: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, văn hóa, giáo dục; học tập và vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới….

Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục.

Qua đó giúp cán bộ quản lý, giáo viên vận dụng có hiệu quả vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học; mỗi thầy cô giáo luôn phấn đấu, rèn luyện trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.