Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thời gian qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, không chỉ giúp CNVCLĐ rèn luyện đạo đức, phong cách, lối sống, mà còn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 65.000 CNVCLĐ (khu vực hành chính, sự nghiệp chiếm 32,8%; khu vực doanh nghiệp 67,2%). Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm cho cán bộ, CNVCLĐ. Các hình thức tuyên truyền được tổ chức phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn mỗi cấp công đoàn như: phối hợp tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề, hội thi, trang bị sách, báo, tài liệu qua những câu chuyện về Bác. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tính tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt công đoàn các cấp.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận-Chi nhánh Ninh Thuận phân loại mặt hàng tôm xuất khẩu. Ảnh: V.M

Đặc biệt, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào cuộc sống, có nền nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác của cán bộ, đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn gắn Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, “Thi đua cải cách hành chính”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển”; cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, liêm chính”; “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Công nhân Công ty TNHH May Tiến Thuận thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Thông qua các phong trào thi đua đã phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của đông đảo đoàn viên, NLĐ; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc; có hàng trăm công trình sản phẩm, sáng kiến cải tiến mới ra đời được ứng dụng vào thực tiễn đã tiết kiệm và làm lợi hàng tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả 3 năm qua, đã có 6.699 lượt CNVCLĐ đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác và được công nhận, làm lợi trên 45 tỷ đồng. Trong đó, có 336 đề tài, sáng kiến của cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất; 6.363 sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật. Hơn 500 sáng kiến được đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, trong đó có 283 đề tài được công nhận, tập trung các lĩnh vực như: quản lý nhà nước (67 đề tài); xây dựng đảng (20 đề tài); y, dược (16 đề tài); giáo dục (173 đề tài)… Có 26 giải pháp kỹ thuật đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và có 8 cá nhân được Tổng LĐLĐ tặng bằng Lao động sáng tạo.

Đồng chí Trần Văn Đông cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, LĐLĐ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CNVCLĐ về ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; đảm bảo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đồng thời, gắn Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cũng như các phong tào thi đua yêu nước. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ CNVCLĐ phát huy vai trò, sự năng động, sáng tạo, cống hiến hết mình cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.