Khối Thi đua Mặt trận-Đoàn thể: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm

Ngày 20-6, Khối Thi đua Mặt trận-Đoàn thể gồm các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong trong 6 cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định. Các phong trào thi đua từng bước được cải tiến về nội dung, hình thức, thu hút cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tham gia tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của từng cơ quan, đơn vị trong khối.

Toàn cảnh Hội nghị Khối Thi đua Mặt trận-Đoàn thể. Ảnh: M.Dung

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, đoàn viên trong khối và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019.