Huyện ủy Ninh Hải: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Huyện ủy Ninh Hải vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; sơ kết 10 năm thực hiện phong trào dân vận khéo (2009-2019).

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, nhiều HTX kiểu mới bước đầu đạt hoạt động hiệu quả; kinh tế tập thể ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 15 HTX, hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ tổng hợp và thương mại; toàn huyện có 12 tổ hợp tác, 21 tổ cộng đồng nuôi tôm, 34 tổ đoàn kết sản xuất trên biển, 7 tổ theo nước, 16 tổ liên kết sản xuất nho và 1 tổ sản xuất nho thương phẩm.

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.Hoàn

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân Vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã thực hiện được 40 mô hình dân vận khéo, trong đó nhiều mô hình đạt hiệu quả, được nhân rộng trên địa bàn. Đến nay, đã vận động nhân dân đóng góp trên 3.400m2 đất làm đường giao thông nội đồng, xây dựng trên 9.100 m đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa trên 2.100 m kênh mương, với tổng kinh phí trên 5,3 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, mô hình HTX kiểu mới; các HTX, tổ hợp tác nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.