Bác Ái: Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp

Ngày 18-6, huyện Bác Ái tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với HĐND, UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND, UBND huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”,... thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; giúp người dân từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo huyện Bác Ái tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ, HĐND, UBND huyện tiếp tục tăng cường sự phối hợp công tác, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; tham gia giám sát và phản biện xã hội; đề xuất các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư.