Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Ngày 18-6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Viện Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực tri thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khoá I-năm 2019 cho 119 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác điều hành; kỷ năng xử lý công việc; nâng cao chất lượng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh theo quy định… trên cơ sở đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lop chuyen vien: Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên khoá I năm 2019.