Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về kinh tế

Ngày 17-6, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Viện đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Tri thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về kinh tế khoá III-năm 2019 cho hơn 110 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá tiêu chuẩn, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.