Tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường”

Ngày 14- 6, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hơp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường” năm 2019 cho 100 cán bộ, hội viên nông dân hai huyện Ninh Phước và Ninh Hải.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, hội viên được nghe phổ biến các chủ trương, chính sách lớn về môi trường nông thôn như: Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 về nâng cao trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014- 2020.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn.

Qua đó, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục việc thực hiện pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn nông thôn, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.