Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 14-6, tại xã Phước Thuận (Ninh Phước), UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 42,55% số xã trên địa bàn tỉnh. Thành quả trên có sự đóng góp tích cực của các ngành, các cấp cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Tuy nhiên, kết quả đạt được về xây dựng NTM ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa thật sự bền vững, chất lượng tiêu chí chưa được nâng cao và thiếu tính ổn định. Đặc biệt thời gian gần đây, phong trào thi đua xây dựng NTM đã có dấu hiệu chững lại ở một số địa phương, kể cả những xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức Khởi công xây dựng tuyến đường
giao thông nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn xã Phước Thuận (Ninh Phước).

Phát biểu tại buổi Lễ phát động thi đua xây dựng NTM, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2019 cả nước sẽ phấn đấu hoàn thành trước 1 năm các mục tiêu của giai đoạn 2016 – 2020 và tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình. Tại tỉnh ta phấn đấu đến hết năm 2019 có ít nhất 1 huyện đạt NTM, 25 xã đạt chuẩn NTM và tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 15,19 tiêu chí. Để toàn tỉnh đạt mục tiêu của Chương trình đến năm 2020, với chủ đề “Sáng tạo, bứt phá, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thắng lợi kế hoạch chương trình xây dựng NTM năm 2019 và cả giai đoạn 2016 - 2020”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên tinh thần thi đua yêu nước, các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các địa phương tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng thường xuyên, liên tục, sát thực tế; thực hiện lồng ghép phong trào xây dựng NTM với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cùng với các phong trào thi đua khác trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, đồng bộ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung xây dựng NTM, quyết tâm đạt được mục tiêu trong năm 2019 toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn NTM, huyện Ninh Phước đạt huyện NTM đầu tiên của tỉnh; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM; tập trung xây dựng và phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; chú trọng xây dựng NTM theo hướng phát triển bền vững và mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng môi trường; chú trọng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở NN&PTNT đã ký kết giao ước thi đua xây dựng NTM.