Ngành Thuế triển khai công tác quản trị phần mềm và hạ tầng kỹ thuật khi sáp nhập các Chi cục Thuế khu vực

Thực hiện Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 10-5-2019 của Bộ Tài chính về việc hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, kể từ ngày 1-7-2019, có 4 Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh nhập thành Chi cục Thuế khu vực, gồm: Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn và Chi cục Thuế huyện Bác Ái sẽ hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Ninh Sơn – Bác Ái; Chi cục Thuế huyện Ninh Hải và Chi cục Thuế huyện Thuận Bắc sẽ hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc.

Để việc sáp nhập không làm ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế, ngành Thuế xác định trong năm 2019 vẫn giữ nguyên hạ tầng kỹ thuật, hệ thống các phần mềm ứng dụng như hiện tại (tương ứng theo các Chi cục Thuế sát nhập). Tuy nhiên, để hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế được cập nhật, chuyển đổi phù hợp với mô hình Chi cục Thuế khu vực, bắt đầu từ 17 giờ ngày 28-6-2019 đến 8 giờ ngày 1-7-2019, ngành Thuế sẽ tạm dừng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) để phục vụ công tác bàn giao.

Ngành Thuế triển khai công tác quản trị phần mềm và hạ tầng kỹ thuật khi sáp nhập các Chi cục Thuế khu vực. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đó, từ 17 giờ ngày 28-6-2019 đến 8 giờ ngày 29-6-2019, Tổng cục Thuế thực hiện:

+ Đóng băng ứng dụng (khóa quyền cập nhật, xử lý dữ liệu) trên các hệ thống ứng dụng để các Chi cục Thuế sáp nhập thực hiện bàn giao.

+ Sao lưu (Backup) các hệ thống cơ sở dữ liệu của các ứng dụng thuộc Chi cục Thuế sáp nhập.

+ Thông báo cho Cục Thuế danh sách tài khoản truy cập vào các ứng dụng để sử dụng cho việc bàn giao (qua phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế).

- Từ 8 giờ ngày 29-6-2019 đến 15 giờ ngày 30-6-2019, Cục Thuế và Chi cục Thuế thực hiện công tác bàn giao:

+ Bàn giao danh sách tài khoản sử dụng các phần mềm ứng dụng theo tài liệu “Hướng dẫn về công tác quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin khi sáp nhập Chi cục Thuế” đính kèm công văn (được gửi đến các Chi cục Thuế và các phòng qua thư điện tử).

+ Bàn giao các hồ sơ quản lý thuế (theo hướng dẫn tại công văn “Hướng dẫn quản lý thuế đối với triển khai Chi cục Thuế khu vực” của Cục Thuế.)

- Từ 15 giờ ngày 30-6-2019 đến 8 giờ ngày 1-7-2019, Tổng cục Thuế thực hiện:

+ Nâng cấp các phiên bản ứng dụng.

+ Kiểm tra hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp và thông báo kết quả cho Cục Thuế qua thư điện tử.

- Từ sau 8 giờ ngày 1-7-2019, Cục Thuế thực hiện:

+ Tạo tài khoản và phân quyền cho người sử dụng (căn cứ trên các hồ sơ đề nghị cấp quyền của các Chi cục Thuế khu vực đã được phê duyệt).

+ Sử dụng ứng dụng đáp ứng yêu cầu quản lý thuế của Chi cục Thuế khu vực.

Trong thời gian nói trên, ngành Thuế còn triển khai các giải pháp khoá quyền xử lý dữ liệu (thêm, sửa, xoá) để các Chi cục Thuế tổ chức bàn giao dữ liệu và khôi phục quyền xử lý dữ liệu khi Chi cục Thuế khu vực bắt đầu vận hành theo tổ chức mới. Thực hiện cập nhật danh mục Chi cục Thuế theo nguyên tắc: giữ nguyên mã Cơ quan thuế của Chi cục Thuế sáp nhập, đổi tên của các Chi cục Thuế sáp nhập thành tên Chi cục Thuế khu vực. Lập, bàn giao, cấp quyền sử dụng ứng dụng cho cán bộ thuộc Chi cục Thuế khu vực để sử dụng các phần mềm ứng dụng.

Về quản trị hạ tầng kỹ thuật, các cơ quan thuế khi sát nhập cần thực hiện phần mềm ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sau:

- Kênh truyền hạ tầng truyền thông (HTTT – WAN)

- Hạ tầng mạng LAN tại trụ sở Chi cục Thuế khu vực

- Hệ thống máy chủ Chi cục Thuế

- Hệ thống AD, Email, Lync

- Bàn giao vận hành hệ thống

- Quản lý thiết bị công nghệ thông tin

- Hệ thống tiếp đất, chống sét.

- Chứng thư số chuyên dùng (của Ban Cơ yếu chính phủ) cấp cho cá nhân và tổ chức.

Trong quá trình ngành Thuế tạm dừng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) để phục vụ công tác bàn giao, mọi vướng mắc phát sinh, kiến nghị, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời qua các số điện thoại sau:

- Hỗ trợ về quản trị hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng:

+Phòng Công nghệ thông tin: Điện thoại 3824875, 3828411.

- Hỗ trợ về nghiệp vụ:

+ Phòng Kê khai và Kế toán thuế: Điện thoại 3824975;

+ Phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế: Điện thoại 3824970;

+ Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Điện thoại 3828402;

+ Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộ thuế: Điện thoại 3824978, 3824979;

+ Phòng Thanh tra - kiểm tra: Điện thoại 3824974;

+ Văn phòng Cục Thuế: Bộ phận Tài vụ, điện thoại 3824961; Bộ phận ấn chỉ, điện thoại 3828405.