Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/BTCTW ngày 12-4-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 3835-CV/TU ngày 26-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/BTCTU nêu rõ mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2019.

Kế hoạch tuyên truyền nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đạt được trong năm 2018, trong năm 2019, tình hình trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta..Trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn những khó khăn như: Việc cơ cấu lại nền kinh tế chưa thực sự hiệu quả; quy mô, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện, sức cạnh tranh còn hạn chế; thu hút nguồn lực cho đầu tư, phát triển còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực còn bất cập, năng suất lao động thấp; tình hình biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt… là những thách thức trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thực hiện thắng lợi 12 nhiệm vụ tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng. Đối với tỉnh ta, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ đề ra; đồng thời phải tích cực, chủ động tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Văn Nỷ

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, cần tập trung một số vấn đề trọng tâm như: Khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chú ý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội để công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả cao. Cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, cụ thể, thiết thực.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản, lâu dài, vừa đáp ứng nhiệm vụ đột xuất, trước mắt; triển khai tích cực, thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương, đơn vị; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Cần thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác Đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo. Đồng thời, phê bình, nhắc nhở các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không thực hiện tốt nhiệm vụ. Định hướng thông tin những vấn đề đang được dư luận quan tâm, theo dõi; chủ động cung cấp, trao đổi thông tin đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó đề xuất, tham mưu phù hợp cho việc định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội hiệu quả.

Để công tác thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 đạt hiệu quả, các cơ quan báo chí trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các chuyên đề, phóng sự có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức giải báo chí hoặc các cuộc thi sáng tác ở các ngành, địa phương về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó lựa chọn những tác phẩm có chất lượng cao gửi tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV-năm 2019; Giải Báo chí toàn quốc (Báo chí với công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí) lần thứ II-năm 2018-2019. Vận động cán bộ, đảng viên , hội viên tham gia Cuộc thi sáng tác văn học- nghệ thuật, tác phẩm báo chí về những nội dung thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.