Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương X (khóa XII)

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương X (khóa XII) cho các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư, chi uỷ viên của các cấp cơ sở đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên khối cơ quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương X (khóa XII) gồm các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương X (khóa XII).